Įstaigos darbuotojų susitikimai su asmenimis, turinčiais privačių interesų, neplanuojami.