Menu Close

Pranešėjų apsauga

PATVIRTINTA

VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-133

INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Įstaiga) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Įstaigoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

 2. Informacijos apie pažeidimus teikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas).

 3. Įstaigoje gauta informacija apie pažeidimus priimama, registruojama, nagrinėjama ir asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimą, apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Nutarimu, kitais teisės aktais ir Aprašu.

 4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pranešėjų apsaugos reikalavimus.

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PATEIKIMAS, PRIĖMIMAS, PERSIUNTIMAS IR REGISTRAVIMAS

 1. Asmuo, kurį su Įstaiga sieja ar siejo darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), turi teisę pateikti informaciją apie pažeidimą Įstaigoje (toliau – asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą):

  1. užpildydamas Nutarimu patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą;

  2. pateikdamas laisvos formos pranešimą, kuriame būtų nurodyta, kad jis teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

 2. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešime turi nurodyti:

  1. savo vardą, pavardę, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;

  2. žinomą jam informaciją: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas; bet kokius kitus turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

 3. Informaciją apie pažeidimą Įstaigoje asmuo gali pateikti vienu iš šių būdų:

  1. tiesiogiai Įstaigos atsakingam asmeniui;

  2. atsiųsti informaciją Įstaigos elektroninio pašto adresu info@dainupspc.lt.

 4. Jei pranešimas apie pažeidimą, atitinkantis Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus, Įstaigoje buvo gautas kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 7.2 papunktyje, tiesiogiai ar paštu, jis neregistruojamas ir nedelsiant persiunčiamas Aprašo 7.2 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu ar perduodamas atsakingam asmeniui. Kitu elektroniniu pašto adresu gauta ir (ar) persiųsta informacija apie pažeidimą turi būti ištrinta nedelsiant.

 5. Informaciją apie pažeidimą priima ir registruoja, atsakingas asmuo pasirinkdamas neviešą registravimo būdą.

 6. Susirašinėjimą, susijusį su gauta informacija apie pažeidimą, kuriai taikomi Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimai, vykdo atsakingas asmuo Siunčiamus raštus atsakingas asmuo registruoja, pasirinkdamas neviešą registravimo būdą.

 7. Asmeniui, pateikusiam informaciją, kuriai taikomi Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimai, atsakymą rengia atsakingas asmuo (raštai rengiami atsakingo asmens kompiuteryje). Siunčiamiems atsakymams (raštus), atsakingas asmuo pasirenka neviešą registravimo būdą.

 8. Elektroniniu paštu siunčiant Aprašo 10 ir 11 punktuose nurodytus raštus, naudojamas Aprašo 7.2 papunktyje nurodytas elektroninis paštas. Siunčiant nurodytus raštus paštu, užklijuotas vokas išsiųsti teikiamas Įstaigos raštinės darbuotojui.

 9. Aprašo 7.2 papunktyje nurodytame elektroniniame pašte gauta ir išsiųsta informacija saugoma vieną mėnesį nuo informacijos išsiuntimo ar gavimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, informacija ištrinama iš šio pašto sistemos.

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 1. Atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas įvertina vidiniu kanalu asmens pateiktos ir užregistruotos informacijos apie pažeidimą atitiktį Pranešėjų apsaugos įstatyme ir Nutarime nustatytiems reikalavimams:

  1. ar informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo nėra anoniminis ir atitinka pranešėjo sąvoką;

  2. ar užpildytoje pranešimo apie pažeidimą formoje ar surašytame laisvos formos pranešime apie pažeidimą pateikta informacija atitinka nustatytus reikalavimus.

 2. Dėl vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie pažeidimą kompetentingas subjektas priima šiuos sprendimus:

  1. jei asmuo neišreiškė valios, kad jo pateikta informacija apie pažeidimą būtų nagrinėjama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, ar (ir) neišreiškė valios įgyti pranešėjo statusą, o informacijos apie pažeidimą turinys susijęs su Įstaigos darbuotojo tarnybinio nusižengimo padarymu ar (ir) etikos ar (ir) drausmės pažeidimu ar (ir) kitais galimais teisės aktų pažeidimais, pagal kompetenciją teisės aktų, reglamentuojančių tarnybinio nusižengimo, etikos, drausmės pažeidimų nagrinėjimą, nustatyta tvarka nagrinėti gautą pranešimą apie galimą pažeidimą arba perduoti informaciją apie pažeidimą nagrinėti kitoms kompetentingoms valstybės institucijoms ar įstaigoms;

  2. jei gauta informacija apie pažeidimą atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus arba joje pateikta informacija atitinka šiame įstatyme nustatytus požymius, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, persiųsti jį Lietuvos Respublikos prokuratūrai dėl pranešėjo statuso asmeniui suteikimo ir informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo;

  3. nenagrinėti pateiktos informacijos apie pažeidimą, jei asmuo kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, o prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.

 3. Atsakingas asmuo per 5 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, apie priimtą sprendimą dėl informacijos nagrinėjimo. Sprendimas nenagrinėti informacijos apie pažeidimą turi būti motyvuotas.

 4. Atsakingas asmuo, baigęs nagrinėti iš Lietuvos Respublikos prokuratūros gautą informaciją apie pažeidimą Įstaigoje, kai Lietuvos Respublikos prokuratūra yra pripažinusi informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį pranešėju arba kai Lietuvos Respublikos prokuratūra nepripažino informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens pranešėju ir informaciją apie pažeidimą persiuntė vadovaudamasi Pranešėjų apsaugos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, nedelsdamas raštu informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, ir Lietuvos Respublikos prokuratūrą (šiai institucijai teikiama informacija, kai asmuo pripažintas pranešėju) apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo tvarką.

 5. Nustatęs pažeidimo faktą, atsakingas asmuo informuoja asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, ir Lietuvos Respublikos prokuratūrą (šiai institucijai teikiama informacija, kai asmuo pripažintas pranešėju) apie atsakomybę, taikytą pažeidimą padariusiems asmenims.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Įstaigos darbuotojai ir pagal atliekamas funkcijas turintys prieigą prie informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo priedas) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims, pranešti kompetentingam subjektui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui.

 2. Atsakingas asmuo einamųjų metų sausio mėnesį apibendrina praeitų metų informacijos apie pažeidimus, kuriems taikomi Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimai, gavimo, tyrimo ir nagrinėjimo duomenis ir Įstaigos interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie pateiktos informacijos apie pažeidimus atvejus, tai yra gautos informacijos apie pažeidimus kiekį, vertinimo rezultatus, kitą apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija.

 3. Dokumentus, susijusius su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugo atsakingas darbuotojas, vadovaudamasis Įstaigos tvirtinamu dokumentacijos planu. Šiems dokumentams nustatomas 5 metų saugojimo terminas.

___________________________

Konfidencialumo pasižadėjimo forma

 

Kviečiame įvertinti VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų kokybę.

APKLAUSOS ANKETA