Grynojo turto pokyčių ataskaita

4-ojo VSAFAS 1 priedas
Pinigų srautų ataskaita

5-ojo VSAFAS 2 priedas

 

Finansinės būklės
ataskaita

2 VSAFAS
2 priedas
Veiklos rezultatų
ataskaita

3 VSAFAS
2 priedas
Finansavimo sumos

20 VSAFAS
4 priedas
Aiškinamasis raštas Atsargų vertės pasikeitimas

8 VSAFAS
1 priedas
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

6 VSAFAS 4 priedas
Ilgalaikis materialus turtas

12 VSAFAS 1 priedas
Nematerialus turtas

13 VSAFAS
1 priedas